T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

Sayfamızı daha iyi görmeniz için Google Crome kullanınız.

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.Aysel Yıldızlı ERGÜL

İlçe Yazı İşleri Müdürü

                                                                                                                                   

            

                                                             Nurettin TANRIVERDİ

                                                                Evrak Kayıt Memuru

 

DİYADİN KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

 

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyed-liğine Yapılan Teca-vüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.  

15 gün

2-

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım alanından (Dışarıdan atanan Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi) Tahliye işlemi 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

2-Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği,kat maliki ise  tapu kayıt örneği,

3-Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı,

4-İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,

5-İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği. 

1 gün

3-

Lokal (içkisiz/içkili) İzin Belgesi düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3- Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı

1 gün

ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

4-

Tüketici Sorunları Başvurusu

Matbu Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

1-Fatura,

2-Satış Fişi

3-Garanti Belgesi,

-Sözleşme vb.

En geç  3 ay içerisinde

5-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

1 hafta

6-

“Apostille” tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Diyadin Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

1 saat

7-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

   Dilekçe.

10 dk

 

 

 

 

8-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Form  (muhtar onaylı),

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

1 hafta

9

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı) 

1-Matbu Dilekçe, 

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri).

1 hafta

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Kaymakamlık-Yazı İşl. Müd                                    İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık Makamı

İsim            :        Aysel YILDIZLI ERGÜL                                   İsim            :               MEKAN ÇEVİREN

Unvan       :        Yazı İşl. Md.                                                       Unvan       :                Kaymakam

Adres         :        Diyadin Kaymakamlığı                                              Adres         :                Diyadin Kaymakamlığı 

Tel             :        4725112179                                                     Tel             :                4725112179

Faks          :        4725112070                                                     Faks          :                4725112070

E-Posta     :        aysel.yildizli@icisleri.gov.tr                              E-Posta     :KAMU SPOTLARI

  

T.C. Diyadin Kaymakamlığı Tel: (0472) 511 21 79
Site İçişleri Bakanlığı İSAY Projesi Kullanılarak Diyadin Kaymakamlığı Tarafından Hazırlanmaktadır.