T.C.
DİYADİN İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
İHALE İLANI
Birliğimizce İlçemize bağlı “Yk.Satıcılar Köyü Aş.Satıcılar Mezrası, Altınkilit Köyü, Batıbeyli Köyü Tarlabaşı Mezrası, Sürenkök Köyü Akçay Mezrası, Aş.Kardeşli, Yk.Kardeşli, Yuva ve Yıldızlı Köyü içme suyu yapım işi” Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
 
I - İHALENİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR
 
1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
İdarenin;
      a) Adı: Diyadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı                                                                       
      b) Adresi: Diyadin Kaymakamlığı, Kat: 3, Diyadin / AĞRI
      c) Telefon numarası: 0 472 511 2034
      d) Faks numarası: 0 472 511 2034
      e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Faruk AĞRI - Birlik Müdürü
 
2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu işin;
       a) Adı:Diyadin İlçesi Yk.Satıcılar Köyü Aş.Satıcılar Mezrası, Altınkilit Köyü, Batıbeyli Köyü Tarlabaşı Mezrası, Sürenkök Köyü Akçay Mezrası, Aş.Kardeşli, Yk.Kardeşli, Yuva ve Yıldızlı Köyü içme suyu yapım işi
       b) Niteliği, Türü ve Miktarı: Yk.Satıcılar Köyü Aş.Satıcılar Mezrası, Altınkilit Köyü, Batıbeyli Köyü Tarlabaşı Mezrası, Sürenkök Köyü Akçay Mezrası, Aş.Kardeşli, Yk.Kardeşli, Yuva ve Yıldızlı Köyü içme suyu yapım işi
       c) Yapılacağı Yer: Ağrı İli, Diyadin İlçesi Yk.Satıcılar Köyü Aş.Satıcılar Mezrası, Altınkilit Köyü, Batıbeyli Köyü Tarlabaşı Mezrası, Sürenkök Köyü Akçay Mezrası, Aş.Kardeşli, Yk.Kardeşli, Yuva ve Yıldızlı Köyü
       d) Başlama Tarihi: Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalandığı tarihinden itibaren hava, arazi ve güvenlik şartları çalışmaya elverişli olduğu taktirde 3 (üç) iş günü içinde yer teslimi yapılarak işe hemen başlanacaktır.
      e) Bitiş Tarihi: İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
 
3-İhaleye İlişkin Bilgiler
       a) İhale usulü: Açık İhale Usulü
       b)İhalenin yapılacağı yer: Diyadin Kaymakamlığı Toplantı Salonu, Diyadin Kaymakamlığı, Kat:3, Diyadin/AĞRI
       c) İhale tarihi: -17/05/2018
       d) İhale saati: 10:00
       e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
       f) Konsorsiyumlar ihaleye katılamaz.
 
4-  İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini                                                                                                                                                 
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın alması zorunludur.
       a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Diyadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Diyadin Kaymakamlığı, Kat:3, Diyadin / AĞRI
       b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Diyadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Diyadin Kaymakamlığı, Kat:3, Diyadin / AĞRI
       c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dâhil): 500,00 (Beşyüz) TL
(Doküman satış bedeli, Birliğin T.C. Ziraat Bankası Diyadin Şubesinde mevcut TR250001000479269655015001 iban nolu hesabına yatırılacaktır.)
 
5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
     a)Tekliflerin sunulacağı yer:Diyadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Komisyonu Başkanlığı
      b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi) : 17/05/2018
      c) Son teklif verme saati (ihale saati): 10:00
 
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilecektir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından komisyon başkanlığına verilecek olup, posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemeyecek ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
 
İhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:                                                                                                                                  
1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,      
          -Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
          -Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İmza beyannamesi veya imza sirküleri,
          -Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
          -Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Mevzuat hükümleri uyarınca ihalenin yapılacağı ay içerisinde kesinleşmiş vergi ve SGK borcu olmadığına dair aldığı kurum tarafından düzenlenmiş onaylı belge.   
5- İdari Şartnameye uygun teklif mektubu,
Teklif mektubunda;
          -İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
    -Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
          -Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
          -Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
         -Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günüdür.
         -İstekliler tekliflerinde anahtar teslim götürü bedel fiyat belirteceklerdir.
6- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
7- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ortak girişim (iş ortaklığı) beyannamesi,
8- İsteklilerin işi alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname,
9- İsteklinin teklif ettiği bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirlediği tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Birliğin T.C. Ziraat Bankası Diyadin Şubesindeki TR250001000479269655015001 iban nolu hesabına yatırıldığına dair belge,
10- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
11- İdari Şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
12- ------
13- İş deneyim belgeleri;
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği veya denetlendiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif ettiği bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
14- Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılamayacağına ilişkin taahhütname,
15- İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
İstenilen teknik personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.        
       
Adet
Pozisyonu
Mesleki Unvanı
Mesleki Özellikleri
1
Saha Elemanı
İnşaat Mühendisi
En az 1 yıl deneyimli
1
Harita Mühendisi veya Teknikeri
Harita Mühendisi ve Teknikeri
En az 1 yıl deneyimli
 
 
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.Yukarıda belirtilen özelliklerdeki teknik personelin halen istekli bünyesinde çalıştırılmıyor ise ihale üzerinde kaldığı takdirde bu personeli istihdam edeceğine dair taahhütname, çalıştırılıyor ise bu personele ait noter tasdikli diploma fotokopisi ile SGK onaylı son prim bordrosunun verilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen teknik personelin iş başladığı zaman işin başında bulunması zorunludur. Aksi takdirde her takvim günü için 0,01 (yüzdebir) oranında ceza uygulanacaktır
           
           Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
16- Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
 
ANA EKİPMAN LİSTESİ
Gereken Minimum Adet
Ekipman cinsi ve Özellikleri
1
Damperli Kamyon
1
Ekskavatör (Kazıcı)
1
Pikap 4x4
İhale üzerinde kalması halinde yukarıda belirtilen makine ve ekipmanları iş bitimine kadar bulunduracağına dair taahhütname, bulundurmaması halinde her takvim günü için 0,01 (yüzdebir) oranında ceza uygulanacaktır
17- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak olan mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümleri: İnşaat mühendisliği veya mimarlık.
Birliğimiz tarafından ihale edilen bu işte yeterliliğe ilişkin hususlar idari şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Birliğimizin tarafından gerçekleştirilecek bu ihale 4734 Sayılı kamu İhale Kanununa tabi değildir. Birliğimiz İçişleri Bakanlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
İLAN OLUNUR
 
 

T.C. Diyadin Kaymakamlığı Tel: (0472) 511 21 79